Regulamin

REGULAMIN SERWISU KURSYBIZNESOWE.PL Z DNIA 11 GRUDNIA 2023 R.

§ 1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Właścicielem serwisu www.kursybiznesowe.pl jest kursybiznesowe.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001052240, NIP: 8971926098, REGON: 526083266, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł opłacony w całości, adres poczty elektronicznej: kontakt@kursybiznesowe.pl, oraz numer telefonu kontaktowego: 518 104 828.

§2 DEFINICJE

 1. Serwis internetowy – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem strony internetowej www.kursybiznesowe.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.
 3. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługodawca – kursybiznesowe.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001052240, NIP: 8971926098, REGON: 526083266, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł opłacony w całości
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w portalu internetowym kursybiznesowe.pl (każdy użytkownik Serwisu Internetowego).
 6. Uczestnik Kursu – Użytkownik będący odbiorcą końcowym treści zawartych w Serwisie internetowym, zawierający umowę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 7. Konto – indywidualny panel Użytkownika Serwisu internetowego, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Wyszukiwarka – nieodpłatna Usługa elektroniczna, dostępna dla wszystkich Użytkowników na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Szkoleń zamieszczonych
  w Serwisie Internetowym.
 10. Koszyk – element oprogramowania Serwisu internetowego, umożliwiający Użytkownikowi wybór i zakup Produktów w ramach danego Zamówienia. 
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika Kursu składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Licencji Produktu lub Produktów z Usługodawcą
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży Licencji, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Kurs – szkolenia, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej,
  o konkretnej tematyce udostępniane w Serwisie internetowym składające się z jednej lub więcej części stanowiących całość treściową.
 14. Produkt – Usługa elektroniczna obejmująca treści szkoleniowe dostępna w ramach Serwisu internetowego będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży Licencji między Uczestnikiem Kursu
  a Usługodawcą, szczegółowo opisana w § 11 Regulaminu, Kurs, voucher lub karta podarunkowa.
 15. Umowa Sprzedaży Licencji – umowa sprzedaży licencji na korzystanie z Produktu zawarta między Uczestnikiem kursu a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. 
 16. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego, które pozwalają na jego późniejszą identyfikację w przypadku ponownego korzystania Serwisu internetowego z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 17. Dotpay/Przelewy24/Stripe– serwis internetowy umożliwiający dokonywanie drogą elektroniczną płatności za zakupione Produkty.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby korzystać z Serwisu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. komputer typu PC z możliwością odtwarzania plików audio-wideo lub tablet lub telefon;
  2. dostęp do internetu o przepustowości łącznej min. 10 Mb/s;
  3. system operacyjny Microsoft Windows w wersji 7 lub nowszej;
  4. zainstalowany program umożliwiający odtwarzanie materiałów audio-wideo;
  5. zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 lub nowszy;
  6. zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome 54+ lub Microsoft Internet Explorer 11+ lub Mozilla Firefox 50+ lub Safari 10+ z obsługą Java Script oraz wtyczką Sun Java JRE 1.5.0 lub nowszą;
  7. zainstalowana przeglądarka plików PDF (Acrobat Reader 8.x lub nowszy);
  8. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player;
  9. włączona obsługa plików cookies;
  10. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Serwisu internetowego wykorzystywane są Pliki cookies, które zapisywane są
  w systemie teleinformatycznym Uczestnika Kursu. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do prawidłowego funkcjonowania Usług elektronicznych w ramach Serwisu internetowego. Korzystanie z Serwisu internetowego włączoną obsługą ciasteczek oznacza ich akceptację. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykorzystania Plików cookies zawarte zostały w Polityce Prywatności Serwisu internetowego.

§ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz ustala prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności
 1. rodzaje i zakres usług i funkcjonalności dostępnych w ramach korzystania z Serwisu internetowego;
 2. warunki korzystania z Serwisu internetowego;
 3. zasady korzystania z Serwisu internetowego;
 1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest dobrowolne.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest bezpłatne, z wyjątkiem funkcjonalności i Produktów oznaczonych jako odpłatne.
 3. Podstawowym przeznaczeniem Serwisu internetowego jest oferowanie Użytkownikom możliwości zakupu elektronicznych treści szkoleniowych.
 4. Podstawowym wykorzystaniem Serwisu internetowego jest przeglądanie zawartych w nim podstron, treści, danych, zestawień oraz materiałów graficznych w przeglądarce internetowej.
 5. Zabrania się użytkowania Serwisu internetowego w sposób niezgodny z jego podstawowym wykorzystaniem oraz w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 7. Ewentualne rozbieżności co do zawartości merytorycznej prezentowanych Produktów względem rzeczywistości nie stanowią podstaw do roszczeń wobec Usługodawcy.
 8. W celu optymalizacji procesów dydaktycznych Serwis internetowy Usługodawcy zbiera szczegółowe dane o postępach nauki Uczestników Kursów w Serwisie internetowym, w tym informacje na temat odbytych Kursów, wykonywanych zadań, tworzonych notatek i innych czynności dokonywanych w Serwisie internetowym.
 9. Przeglądanie Produktów w Serwisie internetowym nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień lub udostępnianie Kursów przez Użytkownika możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
 10. Dane dotyczące przelewów pieniężnych udostępnione przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Licencji, w szczególności numer konta bankowego Użytkownika oraz adres e-mail Użytkownika zostaną udostępnione dostawcy zewnętrznemu Stripe/Przelewy24/PayPal/ApplePay/GooglePay/Blik. Ww. dane będą przechowywane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych z zachowaniem należytej staranności i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz spełniając wszelkie wymogi prywatności, w szczególności w zakresie przepisów RODO.
 11. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies oraz zarządza danymi osobowymi zgodnie z Polityką Prywatności.
 12. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora
  w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

§5 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny Produktów są ustalane przez Usługodawcę w oparciu o konsultacje i zawartość merytoryczną Kursów oraz zapotrzebowanie Użytkowników, a także inne czynniki, wpływające na ostateczną cenę Produktów.
 2. Usługodawca może we wskazanych przez siebie okresach wprowadzać ceny promocyjne, zniżki lub rabaty. Ceną obowiązującą będzie cena widniejąca w Serwisie internetowym w momencie zawierania Umowy Sprzedaży Licencji.
 3. Cena poszczególnych Produktów może różnić się w zależności od tego, czy widnieje w części Serwisu internetowego dostępnego dla każdego Użytkownika czy też w części dostępnej wyłącznie dla Użytkownika posiadającego Konto. Niektóre ceny promocyjne, zniżki lub rabaty będą dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto.
 4. Usługodawca może oferować Uczestnikom Kursów kody promocyjne z określoną datą ważności lub kody promocyjne bezterminowe. Kody promocyjne uprawniają Uczestnika Kursu do dokonania zakupu kolejnego Produktu lub Produktów w cenie obniżonej o kwotę lub wartość procentową widniejącą na danym kodzie promocyjnym.
 5. Niewykorzystany we wskazanym terminie kod promocyjny z określoną datą ważności traci ważność i nie będzie mógł być wykorzystany.
 6. Kody promocyjne nie podlegają wymianie na pieniądze ani inne środki płatnicze.
 7. W zależności od zapotrzebowania na konkretny rodzaj Kursów, Usługodawca jest uprawniony do czasowego zwiększenia ceny konkretnych Produktów w stosunku do ceny pierwotnie ustalonej za dany Produkt.
 8. Ceny Produktów są podane w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizacji darmowych kursów dla określonej grupy odbiorców. Nie przysługują z tego tytułu Uczestnikom, którzy zakupili Produkt lub Produkty żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

§ 6 ABONAMENT I KARTY PODARUNKOWE

 1. Użytkownik chcący zakupić Kursy w Serwisie internetowym może skorzystać z zakupu jednorazowego lub oferty abonamentowej Usługodawcy.
 2. Abonament umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z nielimitowanej liczby Produktów dostępnych w Serwisie internetowym przez okres, na który został wykupiony.
 3. W Serwisie internetowym dostępne są dwa rodzaje abonamentów: miesięczny lub roczny (okresy rozliczeniowe).
 4. Opłata abonamentowa będzie wskazana w zależności od rodzaju abonamentu w momencie dokonania zakupu.
 5. Użytkownik może anulować abonament w dowolnym momencie. W takim przypadku dostęp użytkownika do treści Serwisu internetowego zakończy się automatycznie z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego.
 6. Usługodawca oferuje Użytkownikom możliwość zakupu voucherów lub kart podarunkowych.
 7. Zasady dotyczące zakupu dostępu do Kursów dotyczą również zakupu voucherów i kart podarunkowych.
 8. Voucher oraz karta podarunkowa stanowią dokumenty o określonej wartości uprawniające jedną osobę fizyczną do ich wymiany na Produkt w Serwisie internetowym.
 9. Wymiana vouchera lub karty podarunkowej na Produkt w Serwisie internetowym wymaga założenia Konta Użytkownika i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu w tym zakresie.

§ 7 ZAKRES USŁUG ORAZ PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługa elektroniczna obejmująca treści szkoleniowe oznacza w szczególności:
  1. proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learningowej Serwisu internetowego w spersonalizowanym dla każdego Użytkownika trybie umożliwiającym udostępnienie treści szkoleniowych lub rozpoczęcie nauki w dowolnym czasie
   i miejscu oraz swobodne wykorzystanie stosownie do indywidualnego zapotrzebowania;
  2. szkolenia mające postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), na korzystanie z których niewyłączną licencję uzyskuje Uczestnik Kursu;
  3. dokument ukończenia kursu dostępny po pozytywnym zaliczeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia szkolenia, w języku polskim w formie elektronicznego suplementu (dokument PDF) wraz z możliwością weryfikacji certyfikatu za pośrednictwem Internetu – dotyczy wyłącznie wybranej części kursów;
 2. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym materiałów, treści, grafik, utworów, wzorów
  i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania poza Serwisem internetowym treści, materiałów i ich elementów zawartych w Serwisie internetowym.
 3. Publikowanie i wykorzystywanie całości lub części treści prezentowanych w Serwisie internetowym wymaga zgody Usługodawcy.

§ 8 KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Przeglądanie treści bez dostępu do ich zawartości merytorycznych zamieszczonych w Serwisie internetowym nie wymaga rejestracji.
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu internetowego i dostęp do wszystkich zawartych w nim treści wymaga założenia Konta Użytkownika.
 3. Założenie Konta wymaga wypełnienia Formularza rejestracji poprzez podanie w nim wszystkich niezbędnych danych, w szczególności adresu e-mail i utworzenia hasła.
 4. Założenie Konta w Serwisie internetowym jest bezpłatne.
 5. Umowa na korzystanie z Serwisu internetowego zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje Konto.
 7. Konto Użytkownika, który nie będzie przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu, może zostać zablokowane lub usunięte.
 8. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę ani udostępnianie konta Użytkownika podmiotom trzecim.
 9. Poprzez rejestrację, uzyskanie dostępu lub korzystanie z Serwisu internetowego potwierdza, że zgadza się na zawarcie z Usługodawcą umowy. Brak akceptacji tych warunków jest równoznaczny z niekorzystaniem z Serwisu internetowego w powyższym zakresie.
 10. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania nimi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących podmiotów trzecich, a nie użytkownika.
 11. Dane Użytkownika stanowią jednocześnie dane Uczestnika Kursu (po jego wykupieniu) i są wymagane w procesie realizacji Usług elektronicznych. Usługodawca nie gwarantuje możliwości zmiany danych Uczestnika Kursu po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich (tzw. literówek).
 12. Użytkownik nie może udostępniać danych do logowania na Konto osobom trzecim,
  a Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za spory powstałe w zakresie niedotrzymania powyższych wymogów przez Użytkownika, w szczególności za spory powstałe w sytuacji z powodu korzystania z jednego konta przez dwóch lub więcej Użytkowników.
 13. Każdorazowe logowanie się do Konta w Serwisie internetowym odbywa się poprzez podanie loginu i hasła nadanych podczas rejestracji.
 14. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto w profilu użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”, a następnie potwierdzeniu tej czynności po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości mailowej. Konto zostaje permanentnie usunięte w ciągu 24 godzin od potwierdzenia żądania usunięcia konta. 
 15. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów Usługodawcy lub jego partnerów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 16. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 17. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu internetowego, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola wyszukiwania. Użytkownik ma możliwość także skorzystania z kategorii, filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce.
 18. Wyszukiwarka dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu internetowego.

§ 9 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  2. zalogować się do indywidualnego Konta Użytkownika lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji/logowania;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu Uczestnika Kursu, wpisać dane do faktury (jeżeli Uczestnik Kursu chciałby otrzymać fakturę), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 2. Uczestnik Kursu może skorzystać z dwóch sposobów płatności: przelewem na konto Usługobiorcy lub płatnością elektroniczną za pośrednictwem dostawców zewnętrznych: Stripe/Przelewy24/PayPal/ApplePay/GooglePay/Blik. 
 3. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych, o których mowa w ust. 2, określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 4. Po opłaceniu Zamówienia każdemu Uczestnikowi Kursu automatycznie wystawiana jest faktura VAT, która następnie jest wysyłana w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika Kursu podany podczas składania Zamówienia/rejestracji Konta.
 5. Zakupienie Produktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności w zakresie celów marketingowych dotyczących oferowania innych Produktów w Serwisie w przyszłości, zgodnie z Polityką prywatności Serwisu.

§ 10 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY LICENCJI

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Licencji między Uczestnikiem Kursu a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Uczestnika Kursu Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia
  w Portalu internetowym zgodnie z § 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Uczestnikowi Kursu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Uczestnika Kursu, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy
  o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Licencji. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika Kursu powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Licencji między Uczestnikiem Kursu a Usługodawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Uczestnika Kursu płatności przelewem albo płatności elektronicznych Uczestnik Kursu obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Licencji. W przypadku nieotrzymania płatności w tym czasie przez Usługodawcę zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dostęp do Produktu zostanie umożliwiony przez Usługodawcę w formie udostępnienia Kursu w profilu Użytkownika w Serwisie internetowym.  
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania, zapisywania lub udostępniania podmiotom trzecim zakupionego Kursu.
 6. Zakupienie przez Uczestnika Kursu licencji na korzystanie z Produktów nie uprawnia Uczestnika Kursu do udostępnianie w żaden sposób Kursów i treści, do których w ten sposób uzyskano dostęp, w tym w szczególności do ich dalszej odsprzedaży.
 7. Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, zakupiona przez Uczestnika Kursu licencja uprawnia go do korzystania z zakupionego Produktu bez ograniczeń czasowych. Dotyczy to wyłącznie treści kursów, nie dotyczy zaś wszelkich ewentualnych treści dodatkowych.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość cofnięcia licencji na korzystanie z zakupionych Produktów w dowolnym momencie, w przypadku, w którym zostanie on zmuszony do zablokowania treści występujących w Serwisie internetowym ze względu na obowiązujące przepisy prawa, decyzje uprawnionych władz państwowych lub samorządowych, a także
  w sytuacji, gdy treści te będą przedmiotem roszczenia z tytułu autorskich praw majątkowych albo naruszają standardy zaufania i bezpieczeństwa.
 9. Ukończenie Kursu, będzie dokumentowane certyfikatem, jeżeli zostało to wskazane w informacjach o Kursie dostępnych przed jego zakupem.
 10. Serwis umożliwi Uczestnikom korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, jak np. ocenianie prowadzącego i prowadzenie notatek.
 11. Każdorazowe naruszenie postanowień niniejszego paragrafu Regulaminu będzie uprawniało Usługodawcę i/lub właścicieli poszczególnych praw autorskich do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania z tytułu ich naruszenia.

§ 11 ZWROTY

 1. Jeśli zakupiony Produkt nie spełnia oczekiwań, Uczestnik Kursu może w ciągu 30 dni od jego zakupu wystąpić do Usługodawcy ze stosownym żądaniem wysłanym na adres mailowy: reklamacja@kursybiznesowe.pl o zwrot środków za jego zakup. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu w formie kuponu rabatowego lub w formie zwrotu opłaty na konto, z którego zakup został dokonany.
 2. Jeżeli Usługodawca postanowi przekazać środki za zwrot w formie kuponu rabatowego, to Użytkownik będzie mógł wykorzystać je przy zakupie kolejnego Produktu w Serwisie internetowym Usługodawcy. Środki za zwrot w formie kuponu rabatowego mogą wygasnąć, jeżeli nie zostaną wykorzystane w określonym terminie. Środki te nie mają wartości pieniężnej.
 3. Jeżeli Usługodawca uzna, że Użytkownik nadużywa zasad związanych ze zwrotem środków, na przykład, kiedy żąda zwrotu po skorzystaniu ze znacznej części Produktu (więcej niż 20% Kursu) lub w sytuacji, gdy wcześniej otrzymał już zwrot środków, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zwrotu, zablokowania Konta Użytkownika, a w skrajnej sytuacji do ograniczenia korzystania z Serwisu internetowego w przyszłości.
 4. W sytuacji, gdy konto Użytkownika zostanie zablokowane z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje jakikolwiek zwrot.
 5. Prośba o zwrot powinna zostać przesłana za pośrednictwem formularza zwrotu, który dostępny jest na koncie Użytkownika, w zakładce „Zamówienia”. W formularzu należy wskazać, czy zwrot dotyczy całego zamówienia czy pojedynczego Kursu oraz podać uzasadnienie.
 6. Postępowanie dotyczące zwrotu zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY LICENCJI

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Uczestników Kursu będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2)
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub mailowo na wskazane w § 1 adresy Usługodawcy.
 5. Świadczenie usługi rozpoczyna się z chwilą udostępnienia Produktu Uczestnikowi Kursu,
  o którym mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu.
 6. Uczestnik Kursu akceptując Regulamin wyraża zgodę na wykonanie Usługi elektronicznej przez Usługodawcę przed upływem terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. Jednocześnie, Usługodawca informuje, że po spełnieniu świadczenia Uczestnik Kursu nie będzie mógł skorzystać z tego prawa. 

§ 13 REKLAMACJE ZWIĄZNE Z FUNKCJONOWANIEM SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@kursybiznesowe.pl.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. 
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Uczestników Kursów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika Kursu będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym www.uokik.gov.pl.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§ 15 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikom żadnej minimalnej ilości Kursów dostępnych
  w Serwisie internetowym. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia lub przerwy
  w funkcjonowaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego
  z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z działania lub zaniechania Użytkownika polegające na podaniu w Serwisie internetowym nieprawdziwych danych lub informacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty skorzystania z Produktów dostępnych
  w Serwisie internetowym. Tym samym, Usługodawca nie gwarantuje Uczestnikom kursów osiągnięcia określonych rezultatów wskutek skorzystania z Produktów Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkowników wynikające lub mogące wynikać z korzystania z Serwisu internetowego lub Produktów Usługodawcy.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji i danych dotyczących Konta i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez osoby trzecie korzystające z Konta bez zgody.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług elektronicznych, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 8. Produkty mogą zawierać dostęp do linków stron trzecich. Usługodawca nie popiera żadnej z tych stron i nie kontroluje ich w żaden sposób. W związku z tym Usługodawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności związanej z usługami i treściami stron trzecich.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2023.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu
  z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Serwisie internetowym wiadomości o zmianie Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu internetowym przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.kursybiznesowe.pl oraz w siedzibie Usługodawcy. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu internetowego
  z przyczyn technicznych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników ani Uczestników Kursów z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 5. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych wyniku stosowania niniejszego Regulaminu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące Serwisu należy kierować do Usługodawcy pod adres email: kontakt@kursybiznesowe.pl.
Copyright © 2024 Kursybiznesowe.pl | Polityka prywatności